top of page

Polityka prywatności

i zasady ochrony danych osobowych obowiązujące dla portalu lux.edu.pl oraz usług edukacyjnych świadczonych przez lux.edu sp. z o.o.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w sprawie danych osobowych informujemy, iż:

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest lux.edu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Siennej 9, kod pocztowy 70-542, adres e-mail biuro@lux.edu.pl.

 

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Artur Jarema Wójcik, adres e-mail artur@lux.edu.pl.

 

III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne

Dane będą przetwarzane do następujących celów w oparciu o stosowne przepisy prawne:

 1. Prawidłowej realizacji umowy na usługi edukacyjne (przesłanie oferty na żądanie Pani/Pana lub Pani/Pana Opiekunów prawnych, zawarcie umowy, wykonanie usługi, wystawienie rachunku, obsługa płatności i spełnienie obowiązków podatkowych, udzielenie rabatu, rozpatrzenie ewentualnej reklamacji itp.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda), b (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie), c (obowiązek wynikający
  z przepisów prawa) RODO.

 2. Weryfikacji poziomu wiedzy w ramach uczestnictwa w zajęciach i informowania o ich organizacji, tj. przeprowadzenia rozmowy telefonicznej bądź też wideo rozmowy, wymiany korespondencji, w tym elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność
  do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie).

 3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, celów archiwalnych i dowodowych
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

 4. Marketingowych oraz w celu obsługi prowadzonych przez lux.edu sp. z o.o.: portalu/witryny internetowej, kont na portalach Facebook, Youtube i Instagram na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 5. Analitycznych, badania satysfakcji, wykorzystywania plików cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).
   

IV. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Dane przekazane przez Panią/Pana lub Pani/Pana Opiekunów prawnych będą podlegały udostępnieniu:

 1. Obecnym oraz przyszłym pracownikom, kontrahentom, a także podmiotom współpracującym
  z lux.edu spółka z o.o. w celu prawidłowej realizacji umowy na usługi edukacyjne.

 2. Podmiotom świadczącym na rzecz lux.edu spółka z o.o. usługi księgowe, prawne, podatkowe, informatyczne, hostingowe, doręczania korespondencji mailowej, listowej i przesyłek, analityczne, przekazywania płatności, bankowe.

 3. Podmiotom, instytucjom oraz organom państwowym uprawnionym do przetwarzania danych
  z mocy prawa.

 

V. Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE

Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług przedsiębiorstw takich jak m.in. Google, Facebook,
przy czym każdorazowo odbiorcy ci gwarantują najwyższy stopień ochrony i bezpieczeństwa danych poprzez np. stosowanie standardowych klauzul umownych zdefiniowanych przez Komisję Europejską, otrzymanie zgody organów administracji UE i państwowych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski i UE, dostosowanie się w wybranych sferach do mechanizmów przewidzianych przez RODO. Szczegółowe i aktualne zasady polityki prywatności oraz warunki przekazywania danych osobowych dostępne są na stronach internetowych
ww. przedsiębiorstw.

 

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 1. Zakończenia realizacji poszczególnych usług i/lub

 2. Cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (lux.edu spółka z o.o. zobowiązuje się do usunięcia danych w ciągu maksymalnie 20 dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania cofnięcia zgody przetwarzanych danych), i/lub

 3. Narzuconego przez obowiązujące przepisy prawne, np. w celach rachunkowych czy podatkowych, i/lub

 4. Przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej przez Administratora z Panią/Panem i/lub Pani/Pana Opiekunami prawnymi (jako jej stroną) oraz dodatkowy okres 12 (dwunastu) miesięcy po upływie okresu przedawnienia.

 

VII. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych Pani/Pana i/lub Pani/Pana Opiekunów prawnych jest dobrowolne, jednakże jego odmowa skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług edukacyjnych.

 

VIII. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Przysługuje Pani/Panu i/lub Pani/Pana Opiekunom Prawnym prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.

 2. Uzyskania kopii przetwarzanych danych.

 3. Ograniczenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zgłoszonej pisemnie na adres e-mail biuro@lux.edu.pl (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem).

 4. Usunięcia swoich danych, jednakże tylko w sytuacjach określonych przepisami RODO (np. gdy Państwa dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź były przetwarzane niezgodnie z prawem).

 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa wnioski będą realizowane przez nas bez zbędnej zwłoki.

 

IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

X. Aktualizacja polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, dlatego sugerujemy regularne przeglądanie jej treści. Zmiany i wyjaśnienia wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce, opublikujemy na naszej stronie internetowej lux.edu.pl stosowne  informacje, że polityka została zaktualizowana, aby każdy użytkownik był świadomy, jakie dane zbieramy i jak je wykorzystujemy.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dn. 18 listopada A.D. 2021. Jej obecna wersja została oznaczona symbolem PP.1.0.

I. Polityka prywatności
II. Polityka prywatności
III. Polityka prywatności
IV. Polityka prywatności
V. Polityka prywatności
VI. Polityka prywatności
VII. Polityka prywatności
VIII. Polityka prywatności
IX. Polityka prywatności
X. Polityka prywatności

Masz pytania?

Skontaktuj się za pomocą formularza
i zacznij wspaniałą przygodę z lux.edu.

Listę najczęstszych pytań i odpowiedzi znajdziesz w FAQ. Warunki realizacji usług oraz składania/rozpatrywania reklamacji opisaliśmy w regulaminie.

O obowiązujących w lux.edu zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych dowiesz się z przyjętej polityki prywatności.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

bottom of page