top of page

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim pojęcia pisane italikiem oznaczają:

 1. Portal – witryna internetowa o adresie https://lux.edu.pl i (równoważnym) https://www.lux.edu.pl stanowiąca platformę edukacyjno-informacyjną oraz miejsce sprzedaży produktów i usług świadczonych przez przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. i współpracujących
  z nim tutorów.

 2. Przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. – lux.edu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Siennej 9, kod pocztowy 70-542 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000923049, NIP 8513264398, REGON 389989771, kapitał zakładowy w wysokości 18 000,00 zł, prowadząca Portal.

 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509., z późn. zm.).

 4. Tutor – osoba prowadząca lekcje w ramach świadczonej usługi edukacyjnej, zatrudniona bezpośrednio przez przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o., bądź też świadcząca tę usługę edukacyjną na własny rachunek z wykorzystaniem portalu jako miejsca do umieszczenia swojego ogłoszenia, prowadzenia komunikacji, organizowania płatności i zlecająca te czynności przedsiębiorstwu lux.edu sp. z o.o. wraz z kontrolą jakości świadczonych przez siebie usług
  i zapewnieniem ich najwyższego standardu.

 5. Usługa edukacyjna – usługa świadczona przez tutorów będących pracownikami przedsiębiorstwa lux.edu sp. z o.o. lub tutorów ogłaszających się na jego portalu, obejmująca pojedynczą lekcję bądź też ich cykl o określonej tematyce znajdujące się w ofercie przedsiębiorstwa lux.edu
  sp. z o.o.

 6. Lekcja – trwające 60 (słownie: sześćdziesiąt) minut odpłatne, indywidualne zajęcia edukacyjne
  z tutorem świadczone online lub stacjonarnie.

 7. Pakiet lekcji – cykl lekcji z jednego lub wielu przedmiotów możliwy do zakupu na portalu według warunków określonych przez przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. i publikowanych na portalu oraz zawartych w zamówieniu.

 8. Uczeń - uczestnik lekcji lub ich cyklu świadczonych w ramach wykupionej usługi edukacyjnej.

 9. Opiekun prawny – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uprawniona do działania w imieniu ucznia nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnej.

 10. Nabywca – nabywca usługi edukacyjnejuczeń albo, odpowiednio, jego opiekun prawny.

 11. Umowa na usługę edukacyjną – umowa świadczenia usługi edukacyjnej zawierana pomiędzy nabywcą a przedsiębiorstwem lux.edu sp. z o.o. albo pomiędzy nabywcą a tutorem za pośrednictwem przedsiębiorstwa lux.edu sp. z o.o., określająca istotne elementy zamówienia
  w ramach świadczonej usługi edukacyjnej.

 12. Opłata – wynagrodzenie należne przedsiębiorstwu lux.edu sp. z o.o. i/lub działającym za jego pośrednictwem tutorom płatne w wysokości, terminie i formie ustalonej w regulaminie oraz zamówieniu.

 13. Regulamin - niniejszy regulamin stanowiący podstawę i integralną część umowy na usługę edukacyjną.

 14. Zamówienie – formularz obejmujący istotne informacje dotyczące lekcji, w tym dane opiekuna prawnego i ucznia, przedmiot oraz formę i termin lekcji, złożony przez nabywcę.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do umów na usługi edukacyjne znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa lux.edu sp. z o.o. i współpracujących tutorów, prezentowanych na portalu
  i sprzedawanych za pomocą portalu lub bezpośrednio przez przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o.

 2. W celu skontaktowania się z przedsiębiorstwem lux.edu sp. z o.o. i obsługą portalu należy użyć następujących danych kontaktowych:
  telefon 723 160 076, lub
  adres e-mail biuro@lux.edu.pl, lub
  adres do korespondencji tradycyjnej LUX.EDU Sp. z o.o., ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin.

 3. Zasady korzystania z portalu oraz składania zamówień, zawierania umów na usługę edukacyjną oraz dokonywania reklamacji określa niniejszy regulamin.

 4. Zawierając umowę na usługę edukacyjną, nabywca potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Fakt ten stanowi warunek konieczny zawarcia umowy na usługę edukacyjną i rozpoczęcie jej świadczenia.

 5. Cena, termin oraz sposób płatności za usługę edukacyjną określane są na portalu. Te i pozostałe informacje o usługach edukacyjnych podane na portalu mają charakter wyłącznie informacyjny
  i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

III. Zawarcie umowy na usługę edukacyjną

 1. Umowa na usługę edukacyjną jest zawierana na zasadach określonych regulaminem pomiędzy nabywcą a przedsiębiorstwem lux.edu sp. z o.o. albo pomiędzy nabywcą a tutorem za pośrednictwem przedsiębiorstwa lux.edu sp. z o.o. Umowa ta zawierana jest na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co oznacza, że do jej zawarcia nie jest wymagana fizyczna obecność jej stron.

 2. Zawarcie umowy na usługę edukacyjną następuje poprzez wypełnienie zamówienia dostępnego na portalu, przesłanie go za pośrednictwem portalu i wniesienie opłaty. Umowa ta zostaje zawarta z chwilą wpłynięcia płatności na konto przedsiębiorstwa lux.edu sp. z o.o. i otrzymania przez nabywcę potwierdzenia akceptacji ww. umowy przez przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o.

 3. Umowa zawierana jest na czas oznaczony: na okres trwania lekcji lub ważności wykupionego pakietu lekcji.

 

IV. Realizacja umowy na usługę edukacyjną. Prawa i obowiązki stron umowy

 1. Przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. oraz współpracujący z nim tutorzy oświadczają, że dysponują środkami i zasobami niezbędnymi do prawidłowego przeprowadzenia lekcji.

 2. W przypadku lekcji online nabywca potwierdza, że spełnia wymagania sprzętowe określone
  w pkt. XI regulaminu.

 3. W przypadku lekcji indywidualnych dopuszczalne jest odwołanie lub zmiana terminu lekcji przez nabywcę na minimum 48 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem. Zwrot całości wpłaconych środków pieniężnych nastąpi w ciągu 48 godzin na rachunek bankowy nabywcy, z którego nastąpiła płatność za usługę edukacyjną. W przypadku odwołania lub zmiany terminu lekcji przez nabywcę na maksimum 48 a minimum 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem nastąpi zwrot 50% wpłaconej kwoty. Niedochowanie 24-godzinnego terminu na poinformowanie przedsiębiorstwa lux.edu sp. z o.o. spowoduje uznanie lekcji za zrealizowaną i niemożność zwrotu wpłaconej kwoty.

 4. W przypadku, gdy dana usługa edukacyjna nie odbędzie się z winy przedsiębiorstwa lux.edu
  sp. z o.o.
  lub współpracujących z nim tutorów zwrot należnych środków na rzecz nabywcy nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu, w którym
  zakończyłaby się niedoszła do skutku usługa edukacyjna.

 5. Nabywca ma obowiązek regulowania opłat zgodnie ze złożonym zamówieniem i niniejszym regulaminem.

 6. Uczeń ma prawo dostępu do wszystkich materiałów przygotowanych przez przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. lub współpracujących z nim tutorów. Uczeń może korzystać z materiałów wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego zgodnie z pkt. VI regulaminu.

 7. Uczeń ma prawo oczekiwać należytego przygotowania merytorycznego, uczciwości, punktualności oraz obowiązkowości tutorów, którzy wraz z przedsiębiorstwem lux.edu sp. z o.o. zobowiązują się do takiego postępowania oraz prowadzenia lekcji według najlepszej posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności.

 8. Zabronione jest udostępnianie i rozpowszechnianie na portalu przez ucznia treści naruszających prawo, w tym treści wulgarnych, pornograficznych lub naruszających prawa autorskie oraz pokrewne. Zabronione są również zachowania naruszające zasady współżycia społecznego,
  w szczególności dotyczące znieważania uczuć religijnych i symboli narodowych.

 9. Obowiązuje kategoryczny zakaz nagrywania spotkań i utrwalania wizerunku tutorów na jakimkolwiek nośniku danych oraz rozpowszechniania ich danych osobowych, a także publicznego oczerniania przedsiębiorstwa lux.edu sp. z o.o. i współpracujących z nim tutorów. Wobec osób nieprzestrzegających tego zakazu zostaną w trybie natychmiastowym wyciągnięte konsekwencje prawne.

 10. Przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. i współpracujący z nim tutorzy zobowiązują się spełniać obowiązki wynikające z umowy na usługi edukacyjne z należytą starannością.

 

V. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. i współpracujący z nim tutorzy dołożą wszelkich starań,
  aby umożliwić uczniowi poszerzanie posiadanej wiedzy czy należyte przygotowanie do czekających go egzaminów. Jednakże z przyczyn obiektywnych nie są w stanie zapewnić
  i nie odpowiadają za osiągnięcie oczekiwanych przez niego rezultatów w postaci opanowania określonych wiadomości czy umiejętności, uzyskania wymarzonych ocen, zdania egzaminów na założonym poziomie itp.

 2. Przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. i współpracujący z nim tutorzy nie odpowiadają za funkcjonowanie sprzętu komputerowego, połączenia internetowego itp., które zapewnia ze swojej strony i wykorzystuje nabywca oraz uczeń.

 3. Przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za składane przez nabywcę
  i ucznia podczas współpracy fałszywe dane i oświadczenia, za niezgodne z prawem lub ich przeznaczeniem wykorzystanie treści informacyjnych (w tym edukacyjnych) zamieszczonych na portalu, za wykorzystanie tych treści do własnych celów nabywcy czy ucznia, a także za podjęte na ich podstawie działania bądź zaniechania.

 4. Treści prezentowane na portalu są aktualne na dzień ich publikacji i powstają w oparciu
  o najlepszą wiedzę ich twórców.

 5. Zgodnie z pkt. X ustęp 4. regulaminu przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. nie udziela gwarancji na usługi edukacyjne w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

VI. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści zawarte w materiałach przekazanych uczniowi w trakcie realizacji umowy na usługi edukacyjne mające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2021  r. poz. 1062. wraz z późn. zm.) stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących przedsiębiorstwu lux.edu sp. z o.o. lub współpracującym z nim tutorom, lub podmiotom trzecim, z którymi przedsiębiorstwo lux.edu
  sp. z o.o.
  zawarło stosowną umowę licencyjną. Przez złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy na usługi edukacyjne nabywcy nie nabywają takich praw.

 2. Nabywca ma prawo do korzystania z materiałów dydaktycznych otrzymanych od tutorów świadczących usługi edukacyjne za pośrednictwem przedsiębiorstwa lux.edu sp. z o.o. lub od tutorów będących pracownikami przedsiębiorstwa lux.edu sp. z o.o. i przekazanych bezpośrednio nabywcy w ramach dozwolonego użytku osobistego. Nabywca nie jest uprawniony do korzystania z tych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia własności intelektualnej oraz autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych. W szczególności nie można korzystać
  z udostępnionych materiałów w celach komercyjnych.

 

VII. Wysokość opłaty i formy płatności

 1. Wysokość opłaty i sposób jej wnoszenia przedstawione są każdorazowo w zamówieniu na portalu. Ceny podane w zamówieniu są cenami brutto.

 2. Opłaty wnoszone są z góry.

 3. Akceptowalne w danym momencie formy płatności wymienione są każdorazowo w zamówieniu.

 

VIII. Wypowiedzenie umowy na usługi edukacyjne

 1. Nabywcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy na usługi edukacyjne w trybie natychmiastowym, jeżeli z winy przedsiębiorstwa lux.edu sp. z o.o. lub współpracujących z nim tutorów nie odbędą się trzy kolejne lekcje realizowane w ramach wykupionego pakietu. W takim wypadku przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. zwróci nabywcy tę część poniesionej opłaty, jaka przypada na lekcje mające się odbyć po rozwiązaniu umowy na usługi edukacyjne.

 2. Przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. ma prawo wypowiedzenia umowy na usługi edukacyjne ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli uczeń swoim zachowaniem w trakcie lekcji uniemożliwia ich prowadzenie lub na lekcji i/lub poza nią narusza dobra osobiste tutora oraz dobre imię przedsiębiorstwa lux.edu sp. z o.o. lub któregokolwiek jego pracownika. Tyczy się to również rozpowszechniania kłamliwych i oczerniających opinii na ich temat.

 3. Wypowiedzenie powinno zawierać: oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na usługi edukacyjne wraz z imieniem i nazwiskiem ucznia.

 

IX. Odstąpienie od umowy na usługę edukacyjną

 1. Nabywcy będącemu konsumentem w rozumienia art. 22(1) Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy na usługę edukacyjną w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny. Jeżeli przed odstąpieniem od
  ww. umowy taki nabywca zapłacił opłatę, zostanie ono zwrócona przez przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia tego nabywcy o odstąpieniu od umowy na usługę edukacyjną. Należy pamiętać o równoczesnym przestrzeganiu pkt. IV ustęp 3. regulaminu.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje ww. nabywcy w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy na usługę edukacyjną powinno zostać wysłane na adres przedsiębiorstwa lux.edu sp. z o.o. wskazany w pkt. II ustęp 2. regulaminu listem poleconym, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na portalu.

 4. Dla skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia wystarczy samo wysłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na usługę edukacyjną przed upływem wskazanego wyżej terminu.

 5. Zwrot płatności następuje z wykorzystaniem takiego samego sposobu, w jakim została ona wniesiona, chyba że ww. nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Inny sposób zwrotu nie może generować żadnych kosztów po stronie nabywcy.

 

X. Reklamacje

 1. Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną za pośrednictwem maila bądź formularza kontaktowego dostępnego na portalu z wykorzystaniem danych kontaktowych przedsiębiorstwa lux.edu sp. z o.o. wskazanych w pkt. II ustęp 2. regulaminu.

 3. Rozpatrzenie reklamacji i zawiadomienie nabywcy o sposobie jej załatwienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jej otrzymania w formie pisemnej - decyzja zostanie przesłana drogą mailową lub listownie.

 4. Przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. nie udziela gwarancji na usługi edukacyjne w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

XI. Wymagania sprzętowe

 1. Portal dostępny jest dla osób, które zobowiązują się przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zasad dobrego wychowania i współżycia społecznego.

 2. Do korzystania z lekcji online potrzebne są: sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, aktualna i należycie skonfigurowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies, gwarantująca bezproblemowy dostęp do platformy Zoom, a także działające w sposób należyty konto e-mail.

 3. Zaleca się posiadanie najnowszej dostępnej wersji oprogramowania antywirusowego.

 

XII. Dane osobowe

Informacje dotyczące przyjętych przez przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. i obowiązujących na portalu zasad przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo opisane w polityce prywatności (dostęp po kliknięciu w podkreślony link).

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Przedsiębiorstwo lux.edu sp. z o.o. zastrzega, że może dokonać zmiany całości lub któregokolwiek z postanowień regulaminu w dowolnym czasie, publikując ich zmienioną wersję na portalu.

 2. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu i zaczynają obowiązywać z chwilą ich publikacji.

 3. W przypadku zawarcia umowy na usługi edukacyjne na podstawie poprzedniej wersji regulaminu, obie strony ww. umowy wiąże poprzednia wersja regulaminu.

 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie regulaminu okazało się nieważne w całości lub w części, pozostała część regulaminu pozostaje w mocy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn. 18 listopada A.D. 2021. Obecna wersja regulaminu została oznaczona symbolem R.1.0.

I. Regulamin
II. Regulamin
III. Regulamin
IV. Regulamin
V. Regulamin
VI. Regulamin
VII. Regulamin
VIII. Regulamin
IX. Regulamin
X. Regulamin
XI. Regulamin
XII. Regulamin
XIII. Regulamin

Masz pytania?

Skontaktuj się za pomocą formularza
i zacznij wspaniałą przygodę z lux.edu.

Listę najczęstszych pytań i odpowiedzi znajdziesz w FAQ. Warunki realizacji usług oraz składania/rozpatrywania reklamacji opisaliśmy w regulaminie.

O obowiązujących w lux.edu zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych dowiesz się z przyjętej polityki prywatności.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

bottom of page